Menu Zamknij

Regulamin

I. Informacje Ogolne

1. Usługi świadczone są za pośrednictwem portalu www.czystenagrobki.pl, którego właścicielem jest Kiwi Project Dariusz Cichocki. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pn. Kiwi Project Dariusz Cichocki z siedzibą przy ul. Nowakowskiego 38, 61-421 Poznań. Numer NIP: 7831600870.

2. Dane kontaktowe:

 • tel. 517 618 168
 • e-mail: kontakt@czystenagrobki.pl
 • numer rachunku bankowego mBank: 72 1140 2004 0000 3102 7500 9053

3. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania omów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W ramach portalu Przedsiębiorca świadczy usługi sprzątania nagrobków, mycia nagrobków, opieki nad miejscami pamięci, renowacji liter na nagrobkach, sprzątania po uroczystościach pogrzebowych. Przedsiębiorca ponadto realizuje zamówienia specjalne w postaci dostarczania wieńców, organizacji wymiany pomników,  obsadzania nagrobków kwiatami, uiszczaniu w imieniu klienta opłat zarządcy cmentarza, zamawiania mszy.

5. Przedsiębiorca oferuje możliwość zamówienia usług w formie pakietowej. Szczegółowy opis każdego pakietu, jego cena oraz termin wykonania wskazany jest w zakładce „Cennik i promocje”.

6. Usługi realizowane są na terenie miasta Poznań i wybranych miejscowości powiatu poznańskiego. Szczegółowy wykaz obsługiwanych cmentarzy znajduje się na stronie internetowej w zakładce „O nas”.

II. Cennik i formy płatności

1. Oferowane usługi przedstawione są w cenach brutto.

2. Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o wycenę zlecenia.

3. Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi (faktura VAT), a wysyłka odbywa się na prośbę zamawiającego.

4. Usługi oferowane na stronie czystenagrobki.pl można opłacić korzystając szybkich płatności elektronicznych obsługiwanych przez Integrator Płatności Paynow.

III. Realizacja usług

1. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Przedsiębiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.

2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy na jego rachunek bankowy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą portalu i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.

4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Przedsiębiorcy. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.

5. Za chwilę wykonania usługi uważa się dokonanie przez Przedsiębiorcę zakresu zamówienia.

6. W celu potwierdzenia realizacji usługi, Klientowi wysyłana jest dokumentacja zdjęciowa na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

7. Usługi są wykonywane w dni robocze oraz w szczególnych przypadkach w dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.

8. Czynności mycia nagrobka nie będą wykonywane, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopni C.

9. Firma sprzątająca/pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem i środkami gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi.

10. W ramach realizowanych usług (w zależności od zamówienia złożonego przez Klienta) przyjmuje się: 

 • umycie na mokro (wodą) tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień,
 • umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu,
 • szorowanie szczotką,
 • zestawienie kwiatów i zniczy w jednym z narożników grobu/nagrobka lub przed grobem/nagrobkiem,
 • zebranie obumarłych kwiatów i wypalonych zniczy i ich zaniesienie do śmietnika na jednoznaczne życzenie klienta
 • pielenie chwastów wokół grobu/ nagrobka nie dalej niż 15 cm od nagrobka,
 • zgrabienie liści,
 • zebranie i wyniesienie śmieci do śmietnika,
 • zagrabienie wokoło nie dalej niż 15 cm od grobu/ nagrobka,
 • w przypadku kostki brukowej wokół grobu/nagrobka usługa będzie obejmowała zamiecenie i wyrywanie chwastów bez usuwania zabrudzeń i mchu.
 • firma nie posiada myjki wysokociśnieniowej, a usługi mycia nagrobków odbywają się metodą ręczną. W przypadku nagrobków wykonanych z lastryko nie gwarantujemy pozbycia się zabrudzeń, a wszelkie reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
11. Zlecający jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o szacunkowym stanie nagrobka. W przypadku zaniedbanych pomników, które wymagają dodatkowych czynności zostanie doliczona dodatkowa opłata uzgodniona ze zleceniodawcą.
 

IV. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację w nieprzekraczającym terminie 7 dni od wykonania usługi.

2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

3. Adres na który należy złożyć reklamację wskazany jest w pkt. 1.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

V. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z dnia 24.06.2014 r.) może odstąpić od umowy w terminie 14 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Konsument powinien złożyć wniosek o odstąpienie od umowy na adres email Przedsiębiorcy.

3. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu  zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia nie jest możliwe w przypadku wykonania przez Przedsiębiorcę usługi w pełni.

VI. Informacje dodatkowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 r.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.

0
  0
  Twoje zamówienie
  Twój koszyk jest pustySprawdź usługi